Wat doen wij?

Wat kunnen we voor u en voor jou betekenen, jong en oud?

De Adviesraad behartigt de belangen van alle inwoners: jong en oud. Sinds een aantal jaren is de gemeente zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van een drietal (sociale) wetten: de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Jeugdwet en de Participatiewet. De Adviesraad Sociaal Domein Elburg bestaat uit drie clusters die direct gerelateerd zijn aan deze wetten. De Adviesraad geeft namens alle inwoners van Elburg gevraagd en ongevraagd advies aan het College van B&W van de Gemeente Elburg.

Jeugd

Het cluster Jeugd behartigt de belangen van de jongeren en hun ouders/verzorgers in onze gemeente. Dit omvat zowel preventie en laagdrempelige jeugdhulp als ook de complexere zorg.

Welzijn en Zorg

Het cluster Welzijn en Zorg focust zich op alle inwoners die advies of ondersteuning nodig hebben op verschillende levensgebieden. Hierbij worden ook de mantelzorgers niet vergeten.

Participatie

Het cluster Participatie kijkt –zoals de naam al aangeeft- naar de mogelijkheden om  iedereen mee te laten doen op het gebied van (arbeids)participatie. 

De Adviesraad vergadert in principe maandelijks. De vergaderingen zijn openbaar, inwoners van de gemeente zijn dus van harte welkom. Klik hier voor de vergaderdata.