Wat doen wij?

Sinds een aantal jaren is de gemeente zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van een drietal (sociale) wetten: de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Jeugdwet en de Participatiewet. De Adviesraad Sociaal Domein Elburg bestaat uit drie themagroepen die direct gekoppeld zijn aan deze wetten.

Jeugd (de Jeugdwet)

De themagroep Jeugd behartigt de belangen van de jongeren en hun ouders/verzorgers in onze gemeente. Dit kan gaan over goede jeugdzorg bijvoorbeeld in geval van verslavingsproblematiek maar ook over een gezonde leefstijl en sportactiviteiten.

Welzijn en Zorg (de Wet Maatschappelijke ondersteuning)

De themagroep Welzijn en Zorg focust zich op alle inwoners die advies of ondersteuning nodig hebben op verschillende levensgebieden, hierbij valt onder andere te denken aan werk, wonen, gezondheid, sociale contacten en financiën. Bovendien worden ook de mantelzorgers niet vergeten.

Participatie (de Participatiewet)

De themagroep Participatie kijkt naar de mogelijkheden om iedereen mee te laten doen op het gebied van (arbeids-)participatie. Ook schuldenproblematiek is een belangrijk aandachtspunt.

Omdat problemen veelal met elkaar samenhangen (bijvoorbeeld werkloosheid en armoede) of elkaar overlappen werken deze themagroepen nauw samen. Vaak worden er werkgroepen gevormd die uit leden van de verschillende themagroepen bestaan. Gezamenlijk worden dan sociale zaken/wetten in samenhang bekeken.

De Adviesraad vergadert in principe maandelijks. De vergaderingen zijn openbaar, inwoners van de gemeente zijn dus van harte welkom. Klik hier voor de vergaderdata.